Foto PhDr. Jan Jílek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
e-mail: mitridates@post.cz
Logo
English
V roce 2005 jsem obhájil na Masarykově univerzitě diplomovou práci na téma „Bronzové nádoby ze starší doby římské na Moravě a v naddunajské části Dolního Rakouska.“ Problematika bronzových nádob patří k mým hlavním zájmům v rámci studia doby římské. Od roku 2005 jsem studentem doktorského studia na Ústavu archeologie a muzeologie MU. Téma mé disertační práce je doba římská ve východních Čechách (mezibarbarské kontakty, kulturní působení římského impéria). Práci zpracovávám pod vedením Doc. PhDr. J. Tejrala, DrSc. Na ústavu archeologie a muzeologie MU jsem vedl cvičení ke kurzu: dějiny pravěku, a seminář ke kurzu: doba římská a doba stěhování národů v Evropě. Od roku 2006 pracuji na archeologickém oddělení Východočeského muzea v Pardubicích, kde se kromě terénních a muzejních aktivit specializuji na dobu římskou a stěhování národů a to zejména na vývoj v prostoru východních Čech. V roce 2010 jsem obhájil rigorosní práci: "Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské částí Dolního Rakouska" (Ústav historických věd, Filosofická fakulta, Univerzita Pardubice).
Účast na projektu: Projekt GD404/05/H527 - Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií (2005-2008, GA0/GD)
Projekt GA ČR GD404/09/H020 - Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií (2009-2010)
Projekt Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum (CRFB), zpracování kovových římských nádob na Moravě (jako spolupracovník)
Zde uvádím soupis literatury s možností stáhnutí vybraných článků.
Ostatní články velice rád zašlu na vyžádání.
Jílek, J. - Kalhous, D. 2010: Studie o slonovi. Darování exotického zvířete jako prostředek politické komunikace v antice a v raném středověku. In: Ungerman, Š. - Přichystalová, R. - Šulc, M. - Krejsová, J. (eds.): Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha, 549-565 otevřít
Kvetánová, I. - Jílek, J. 2010: Römerzeitliche Balsamarien aus dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei. Anodos. Studies of the ancient world 8/2008, 249-258
Jílek, J. 2009: Doklady kontaktů mezi polabskými Germány, przeworskou a wielbarskou kulturou ve východních Čechách. In: M. Karwowski – E. Droberjar (eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Collectio Archaeologica Resoviensis XIII, Rzeszów, 249-283
Jílek, J. 2009: Dolní Bojanovice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 50, 318-320
Jílek, J. 2009: Josefov (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 50, 325-327
Jílek, J. 2009: Polkovice (okr. Přerov). Přehled výzkumů 50, 333-333
Jílek, J. 2009: Prosiměřice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 50, 334-336
Jílek, J. – Klanicová, S. 2009: Dyjákovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 50, 320-324
Jílek, J. – Mangel, T. 2009: Dyjákovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 50, 307-308
Jílek, J. – Mangel, T. 2009: Polkovice (okr. Přerov). Přehled výzkumů 50, 313-314
Jílek, J. – Mangel, T. 2009: Prosiměřice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 50, 314-314
Jílek, J. – Řebounová, O. 2009: Bronzový prsten ze skleněnou vložkou z doby římské z Prosiměřic, okr. Znojmo. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická M. 2007-2008, 12-13, 107-114 otevřít
Jiřík, J. – Jílek, J. 2009: Tři pozdně antické lampy z východních Čech (Brozany; Staré Čivice; Slavhostice). Východočeský sborník historický 16, 63-76 otevřít
Němcová, J. – Marešová, D. – Kašpárek, F. – Jílek, J. 2009: Sídliště z doby římské z Litomyšle a Starého Města u Moravské Třebové (příspěvek k poznání doby římské na česko-moravské pomezí). In: M. Karwowski – E. Droberjar (eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Collectio Archaeologica Resoviensis XIII, Rzeszów, 285-304
Vokolek, V. – Jílek, J. 2009: Germánský prsten z Prahy-Vysočan, zhodnocení souboru ze Šmídovy pískovny. Časopis Národního Muzea, řada historická 178 (3-4), 99-105
Žákovský, P. – Jílek, J. 2009: Brno (k. ú. Bystrc; okr. Brno venkov). Přehled výzkumů 50, 317 -318
Jílek, J. 2008: Božice (okr.Znojmo). Přehled výzkumů 49, 337-341
Jílek, J. 2008: Nálezy římských zvonů na území ČR a naddunajské části Dolních Rakous. In: Z. Měřínský – J. Klápště (eds.): Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Moravskoslezská škola doktorských studií seminář 1. Supplementum 1. Brno, 145-153 otevřít
Jílek, J. 2008: Nálezy z doby římské z Blata (okr. Pardubice). Východočeský sborník historický 15, 39-45 otevřít
Jílek, J. - Jiřík, J. 2008: Dolní Bojanovice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 49, 341-341
Jílek, J. - Jiřík, J. 2008: Dyjákovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 49, 342-342
Jílek, J. - Jiřík, J. 2008: Ladná (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 49, 343-344
Vokolek, V. - Jílek, J. 2008: Několik staronových nálezů z doby římské (Dobřichov, Nymburk, Pňov, Praha-Radotín, Třebovle, Tursko). In: Černá, E. - Kuljavceva Hlavová, J. (eds.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 15, 211-227
Sedláček, R. - Halama, J. - Jílek, J. 2008: Nové germánské sídliště s nálezem terry sigillaty v Mikulovicích, okr. Pardubice. In: Droberjar, E. - Komoróczy, B. - Vachůtová, D. (eds.): Barbarská sídliště. Archeologie barbarů 2007. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 37. Brno, 161-176 otevřít
Jílek, J. 2007: Božice (okr. Znojmo). Přehled Výzkumů 48, 395-395
Jílek, J. 2007: Drásov (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 48, 396-397
Jílek, J. - Vích, D. 2007: Nález zlomku rukojeti naběračky - cedníku typu E 160-161 z Plotiště nad Labem. Zpravodaj muzea v Hradci Králové. 2006, 32, 99-105 otevřít
Jilek, J. 2007: Několik poznámek ke skyfům typu Meroe z Krakovan-Stráží a Ostrovan. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická M. 2005-2006, M 10-11, 75-103
Vokáč, M. - Jílek, J. 2007: Nová polykulturní lokalita u Božic, okr. Znojmo. Nález terčovité spony typu Exner III 24. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická M 2005-2006, M 10-11, 65-73 otevřít
Jílek, J. 2007: Nové nálezy z doby římské z Prosiměřic (okr. Znojmo). Jižní Morava 43 (46), 169-182 otevřít
Jílek, J. 2007: Ojedinělý nález spony z doby stěhování národů z Hodonína. In Slovácko XLVIII 2006, 133-136 otevřít
Jílek, J. - Košťál, J. - Vokáč, M. 2007: Prosiměřice (okr. Znojmo). Přehled Výzkumů 48, 400-403
Jílek, J. 2007: Remarks on Selected Metal Vessels from the Eastern Part of Lower Austria. In: Droberjar, E. – Chvojka, O. (eds): Archeologie barbarů 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, suppl. 3. České Budějovice, 119-128 otevřít
Jílek, J. 2007: Soubor antických kovových nádob z Muzea Kroměřížska v Kroměříži. In: Droberjar, E. – Chvojka, O. (eds): Archeologie Barbarů 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, suppl. 3. České Budějovice, 129-134 otevřít
Pinar, J. - Jílek, J. - Vokáč, M. 2006: A head of a predatory bird from the Migration Period found at Drnholec (South Moravia, Czech republic). ArchKorr. 36/3, 429-444
Jílek, J. - Pinar, J. - Vokáč, M. 2006: Drnholec (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 47, 163-164
Jílek, J. 2006: Skyfy typu Meroe z Krakovan-Stráží a Ostrovan. K poznání dekoru skyfů typu Meroe a přisunu drahocenných nádob na území SR. In: Droberjrar, E. - Lutovský, M. (eds.): Archeologie barbarů 2005, 405-429 otevřít
Jílek, J. 2007: Supplementary notes to the cognition of silver vessels in the territory of the Czech and Slovak republics. Studia Hercynia 2006 X, 24-32 otevřít
Jílek, J. 2006: Zlomky kovových nádob z Nedakonic. In: Slovácko XLVII 2005, 175-178
Vokáč, M. - Jílek, J. 2005: Božice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 46, 267-268
Jílek, J. - Hložek, M. - Dreslerová, G. 2005: Časně laténské osídlení v Polepech. Pravěk NŘ. 2003, 13, 253-277
Jílek, J. 2004: Jehlicovitý lékařský nástroj z Mušovska v kontextu středního Podunají. Přehled výzkumů 45, 33-38 otevřít
Jílek, J. 2003: Pasohlávky (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 43, 242-242